KRS FundacjiWarszawa, 16.11.2023 r.

 

DOKTOR INŻ. ARTUR KASPRZAK ÓSMYM LAUREATEM

NAGRODY NAUKOWEJ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY

  

   

       W dniu 10 listopada 2023 r. Rada Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy wyłoniła ósmego Laureata. Został nim dr inż. Artur Kasprzak z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

   

   

       Laureat Nagrody Naukowej im. Mieczysława Mąkoszy wygłosi 12 stycznia 2024 roku o godz. 10 wykład okolicznościowy pt."Application of selected polyaromatic compounds in the design of organized molecular architectures and supramolecular systems" w Auli IChF/IChO PAN w Warszawie.

 Warszawa, 3.09.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA NAGRODĘ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY W ROKU 2023

 

    Rada Fundacji im. Mieczysława Mąkoszy, utworzonej w 2013 roku, uprzejmie informuje, że realizując główny cel statutowy Fundacji, ogłasza Konkurs na Nagrodę Naukową im. Profesora Mieczysława Mąkoszy za rok 2023.

 

    Nagroda przyznawana jest corocznie za oryginalne, samodzielne prace badawcze w obszarze chemii organicznej, opublikowane przez młodych uczonych. W wyniku Konkursu, spośród kandydatów spełniających regulaminowe warunki, zostanie wyłoniony Laureat, który wykaże się najlepszym, samodzielnym i w pełni udokumentowanym dorobkiem z zakresu chemii organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy organicznej. O zasadach i trybie przyznawania Nagrody stanowi Statut Fundacji i Regulamin Nagrody. Oba dokumenty dostępne są na stronie www Fundacji.

 

    Rada Fundacji uprzejmie informuje, że zgodnie z Regulaminem, Nagroda przyznawana jest corocznie jednej osobie, a jej wysokość w roku 2023 wynosi 12 000 PLN. Laureatem Nagrody może zostać obywatel polski, który w roku przyznania Nagrody nie ukończył 36 lat i na stałe pracuje w Kraju. Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy, zawierający przynajmniej jedną opublikowaną oryginalną pozycję, bez współautorstwa osób posiadających wyższy stopień naukowy.

 

    W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie kandydaci proszeni są o samodzielne zgłaszanie się drogą elektroniczną do udziału w Konkursie, przy czym nie są potrzebne listy rekomendacyjne. Zasada ta wynika z nadrzędnego celu działania Fundacji, którym jest zachęcanie młodych uczonych do samodzielnej pracy oraz promowanie takiej postawy.

 

Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

1)   krótki życiorys (CV) kandydata,

2)   krótki opis przebiegu dotychczasowej kariery naukowej,

3)   spis publikacji i wystąpień konferencyjnych (wszystkich),

4)   odbitka(i) samodzielnej(ych) publikacji naukowej(ych).

 

Nieprzekraczalny termin elektronicznych zgłoszeń do Konkursu - 31 października 2023 r., godz. 17oo.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 16 listopada 2023 r.

 

Wręczenie Nagrody, połączone z wygłoszeniem wykładu na Seminarium Ogólnoinstytutowym w IChO PAN przewidziane jest na grudzień 2023 r.

 

                                                                           Prof. Janusz Jurczak

                                                                           Przewodniczący Rady FundacjiWarszawa, 24.01.2023 r.

 

Informacja

 

    Fundacja Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy w 2022 r. otrzymała darowizny w wysokości 50.000 zł ogółem, z przeznaczeniem na cele zgodne ze sferą działalności pożytku publicznego zawarte w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327). Cele, o których mowa powyżej obejmują: naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie.

    Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, ze zm.).