KRS Fundacji


Warszawa, 26.04.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA NAGRODĘ IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA MĄKOSZY W ROKU 2021

 

    Rada Fundacji im. Mieczysława Mąkoszy, utworzonej w 2013 roku, uprzejmie informuje, że realizując główny cel statutowy Fundacji, ogłasza Konkurs na Nagrodę Naukową im. Profesora Mieczysława Mąkoszy za rok 2021.

 

    Nagroda przyznawana jest corocznie za oryginalne, samodzielne prace badawcze w obszarze chemii organicznej, opublikowane przez młodych uczonych. W wyniku Konkursu, spośród kandydatów spełniających regulaminowe warunki, zostanie wyłoniony Laureat, który wykaże się najlepszym, samodzielnym i w pełni udokumentowanym dorobkiem z zakresu chemii organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy organicznej. O zasadach i trybie przyznawania Nagrody stanowi Statut Fundacji i Regulamin Nagrody. Oba dokumenty dostępne są na stronie www Fundacji.

 

    Rada Fundacji uprzejmie informuje, że zgodnie z Regulaminem, Nagroda przyznawana jest corocznie jednej osobie, a jej wysokość w roku 2021 wynosi 12 000 PLN. Laureatem Nagrody może zostać obywatel polski, który w roku przyznania Nagrody nie ukończył 36 lat i na stałe pracuje w Kraju. Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy, zawierający przynajmniej jedną opublikowaną oryginalną pozycję, bez współautorstwa osób posiadających wyższy stopień naukowy.

 

    W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie kandydaci proszeni są o samodzielne zgłaszanie się do udziału w Konkursie drogą elektroniczną, przy czym nie są potrzebne listy rekomendacyjne. Zasada ta wynika z nadrzędnego celu działania Fundacji, którym jest zachęcanie młodych uczonych do samodzielnej pracy oraz promowanie takiej postawy.

 

Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

1)   krótki życiorys (CV) kandydata,

2)   krótki opis przebiegu dotychczasowej kariery naukowej,

3)   spis publikacji i wystąpień konferencyjnych (wszystkich),

4)   odbitka(i) samodzielnej(ych) publikacji naukowej(ych).

 

Nieprzekraczalny termin elektronicznych zgłoszeń do Konkursu na adres Fundacji ustalony został na 15 października 2021 r., godz. 17oo.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 listopada 2021 r.

 

Uroczyste wręczenie Nagrody, połączone z wygłoszeniem wykładu na Ogólnoinstytutowym Seminarium w ICHO PAN przewidziane jest na grudzień 2021 r.

 

                                                                           Prof. Janusz Jurczak

                                                                           Przewodniczący Rady Fundacji