KRS Fundacji

Celem Fundacji jest:

1)   promowanie i wspieranie działań młodych pracowników naukowych prowadzących samodzielnie badania w obszarze chemii organicznej,

2)   propagowanie i inicjowanie działań mających za zadanie usamodzielnianie młodych pracowników nauki,

3)   przyznawanie nagród za oryginalne prace badawcze w obszarze chemii organicznej publikowane przez młodych naukowców.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a)     działania promocyjne, udzielanie pomocy oraz wspieranie działań i rozwoju pracowników naukowych samodzielnie prowadzących prace badawcze w obszarze chemii organicznej,

b)    przyznawanie nagród za oryginalne prace badawcze w dziedzinie chemii organicznej publikowane przez młodych naukowców,

c)     przyznawanie stypendiów młodym naukowcom wspomagających realizację ich samodzielnych prac badawczych w przedmiocie chemii organicznej.

 

    Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, oraz nawiązywać współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, instytucjami, organizacjami społecznymi, podmiotami prawnymi w zakresie objętym celem Fundacji.