KRS Fundacji

S T A T U T

FUNDACJI  WSPIERANIA  MŁODYCH  NAUKOWCÓW

im. Mieczysława Mąkoszy

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

Art.1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez prof. Mieczysława Mąkoszę, zwanego dalej „Fundatorem”, dnia 05 grudnia 2012 roku w Warszawie, aktem notarialnym sporządzonym przez Alinę Cytryńską – notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Alei Solidarności 155 lokal nr 5, Rep. A nr 5067/2012, i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego Statutu.
 2. Powołanie Fundacji służyć ma promowaniu i wspieraniu działań młodych pracowników naukowych prowadzących samodzielnie badania w obszarze chemii organicznej, propagowaniu i inicjowaniu działań służących ich usamodzielnieniu w pracy naukowej, m. in. przez przyznawanie nagród za oryginalne prace badawcze młodych naukowców, a także przez wspieranie i pomoc w rozwoju ich działań i prac naukowo-badawczych.

 

Art.2

 1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art.3

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe, oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdział 2

Cele Fundacji

 

Art.4

 Celem Fundacji jest:

1)  promowanie i wspieranie działań młodych pracowników naukowych prowadzących samodzielnie badania w obszarze chemii organicznej,

2)  propagowanie i inicjowanie działań mających za zadanie usamodzielnianie młodych pracowników nauki,

3)  przyznawanie nagród za oryginalne prace badawcze w obszarze chemii organicznej publikowane przez młodych naukowców.

 

Art.5

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  a)     działania promocyjne, udzielanie pomocy oraz wspieranie działań i rozwoju pracowników naukowych samodzielnie prowadzących prace badawcze w obszarze chemii organicznej,
  b)    przyznawanie nagród za oryginalne prace badawcze w dziedzinie chemii organicznej publikowane przez młodych naukowców,
  c)     przyznawanie stypendiów młodym naukowcom wspomagających realizację ich samodzielnych prac badawczych w przedmiocie chemii organicznej.

 2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, oraz nawiązywać współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, instytucjami, organizacjami społecznymi, podmiotami prawnymi w zakresie objętym celem Fundacji.

 

Rozdział 3

Majątek i dochody Fundacji

 

Art.6

 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie uzyskane przez Fundację w toku jej działania.

 

Art.7

 Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

1)  darowizn, spadków, zapisów oraz dotacji osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych,

2)  subwencji osób prawnych,

3)  dochodów z majątku Fundacji.

 

Art.8

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane właściwymi przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. Darczyńcom, którzy w znaczący sposób wspomogli Fundację w realizacji jej celów, Zgromadzenie Fundatorów może przyznać wyróżnienie honorowe – Donatora Fundacji.

 

Rozdział 4

Władze Fundacji

 

Art.9

 1. Władzami Fundacji są:

  1)  Zgromadzenie Fundatorów,
  2)  Rada Fundacji,
  3)  Zarząd.

 2. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, jednakże mogą w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu wydatków poniesionych w związku z tą działalnością.

 

Zgromadzenie Fundatorów

 

Art.10

 1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów i osób powołanych przez nich do Zgromadzenia.
 2. Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Prezydenta Zgromadzenia.
 3. Pierwszym Prezydentem Zgromadzenia jest Fundator – prof. Mieczysław Mąkosza.
 4. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów, Zgromadzenie powoła ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.

 

Art.11

 1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
 2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy w szczególności:

a)  uchwalanie Statutu Fundacji i zmian tego Statutu,

b)  powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji,

c)  wytyczanie głównych kierunków funkcjonowania i realizacji celów Fundacji oraz zatwierdzanie programów działania Fundacji,

d)  zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,

e)  powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, określanie ich funkcji i wynagrodzenia,

f)  ustalanie wytycznych dla Zarządu co do sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi przez Fundację,

g)  nadzór i kontrola nad działalnością Zarządu Fundacji,

h)  rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów i majątku,

i)   uchwalanie regulaminu działania Zarządu,

j)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

k)  podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji,

l)  przyznawanie honorowych wyróżnień sponsorom i donatorom Fundacji.

 

Art.12

 1. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje jego Prezydent z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji, albo na pisemny wniosek co najmniej 2/3 fundatorów.
 2. Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwołane co najmniej dwa razy w roku.
 3. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał, które podpisuje przewodniczący Zgromadzenia, na którym te uchwały podjęto.
 4. Obsługę prac Zgromadzenia Fundatorów zapewnia Zarząd Fundacji.
 5. Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników.

 

Rada Fundacji

 

Art.13

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i kontrolnych.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 9 osób powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na czas nieokreślony.
 3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie  lub ze stosunkiem pracy w Fundacji.

 

Art.14

Do zakresu działania i kompetencji Rady Fundacji należy:

1)  wybór kandydatów i przyznawanie nagród Fundacji,

2)  określanie zasad prowadzenia konkursów i przyznawania nagród Fundacji, oraz uchwalanie regulaminu tych konkursów,

3)  ustalanie zasad przyznawania stypendiów wspomagających samodzielne prace badawcze młodych naukowców oraz wybór osób - beneficjentów tych stypendiów,

4)  opiniowanie spraw przedstawionych przez Zgromadzenie Fundatorów lub Zarząd.

 

Art.15

 1. Prace Rady Fundacji organizuje przewodniczący wybrany przez Radę spośród jej członków.
 2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 3. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą, bez prawa głosowania, Członkowie Zarządu Fundacji – w celu składania wyjaśnień, oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.
 4. Obsługę administracyjną prac Rady Fundacji zapewnia Zarząd Fundacji.

 

Art.16

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym przewodniczącego Rady. Wszyscy członkowie Rady muszą być powiadomieni o posiedzeniu, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 3. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący posiedzenia.

 

Zarząd Fundacji

 

Art.17

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu, i jest powoływany przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 5 lat.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów w głosowaniu nad uchwałą, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

 Art.18

 1. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich działań i decyzji w imieniu i na rzecz Fundacji, nie zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów lub Rady Fundacji.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a)  reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

b)  sprawowanie bieżącego zarządu i kierownictwa sprawami Fundacji, oraz podejmowanie działań nakierowanych na realizację jej celów statutowych,

c)  sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

d)  zarządzanie majątkiem i finansami Fundacji,

e)  przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

f)  zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,

g)  prowadzenie polityki kadrowej i zatrudnienia w Fundacji.

 

Art.19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

 

Art.20

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Zgromadzenie Fundatorów.
 3. Wynagrodzenia Członków Zarządu Fundacji i pracowników biura Fundacji może być wypłacane wyłącznie z dochodów Fundacji, bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez fundatorów.

 

Rozdział 5

Likwidacja Fundacji

 

Art.21

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
 3. Likwidatora Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów.
 4. Likwidatorem Fundacji może zostać jeden z Członków Zarządu lub osoba spoza grona tego organu.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

Art.22

 1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.

 

Art.23

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.